Menu
Obec Bražec
Obec Bražec okr. Karlovy Vary

Odpadové hospodářství

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2021 (148.99 kB)

Informace o odpadovém hospodaření obce za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velikost: 198.02 kB

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  BRAŽEC  ZA  ROK  2023 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Obec má povinnost sledovat plnění závazného zákonného cíle v oblasti třídění komunálních odpadů. O plnění cíle by měla rovněž informovat své občany.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

PLAST

➢ Umístění: na návsi u točny autobusu, u bytového domu čp.65/66,  u bytového domu čp.63/64, u bytového domu čp.67/68 a u bytového domu čp.69/70.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, tetrapacky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

PAPÍR

➢ Umístění: na návsi u točny autobusu, u bytového domu čp.65/66, u bytového domu čp.63/64, u bytového domu čp.67/68 a u bytového domu čp.69/70.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

SKLO

➢ Úmístění: na návsi u točny autobusu a u bytového domu čp.65/66

➢ Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

OLEJE  (240l nádoba)

➢ Úmístění: na návsi u točny autobusu

➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

KOVY  (240l nádoba)

Umístění: na návsi u točny autobusu a u bytového domu čp. 65/66.

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

BIOODPAD: (240l nádoba + kontejner)

Umístění: u bytového domu čp. 65/66 (240l nádoba) a u parkoviště RD č.p.73 (kontejner)

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to například tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci. Obce jsou základním článkem při nakládání s komunálními odpady. Je třeba monitorovat stav odpadového hospodářství na obecní úrovni, plnění cílů stanovených pro obce, zvyšovat osvětu a poskytovat dostatek informací občanům o odpadovém hospodářství. Za účelem zvýšení odděleného soustředění, třídění, využitelných a recyklovatelných složek komunálních odpadů a zlepšení nakládání s komunálními odpady v obcích je nutné intenzivně a opakovaně občany informovat a vzdělávat o nastavení a výsledcích obecního systému nakládání s komunálními odpady.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácnosti, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácnosti. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Je několik cest, jak produkovat odpadu méně. Například je to bezobalové nakupování, redukce odpadu, za druhé lze množství odpadu snížit tím, že některé produkty používáme déle (opětovné použití, půjčování, prodloužení životnosti) a za předcházení vzniku se považuje i domácí a komunitní kompostování, neboť v tomto případě se ničeho nezbavujeme (neboli odpad nevzniká, odpadá i jeho doprava). Samozřejmě je mnoho věcí, kterými můžete být šetrní k přírodě, a které záleží na každém z nás…..

Předcházení vzniku odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo prodloužením životnosti výrobků. Prevence v odpadovém hospodářství by tak měla směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů, jednak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají, nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanovuje následující cíle pro komunální odpady:

  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

Chránit naši přírodu není volbou, je to naše společenská povinnost a zodpovědnost. Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Například Ministerstvo životního prostředí pracuje každý den na tom, abychom ji v dobrém stavu dokázali předat budoucím generacím.

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

40,069561t směsný komunálního odpadu,

3,931565t papírového odpadu a lepenky,

6,284377t plastového odpadu,

3,09831t odpadu ze skla,

0,13t jedlých olejů a tuků,

0,178976t kovů,

2,430192t biologicky rozložitelného odpadu.

Při mobilním sběru bylo odevzdáno 4,54t objemného odpadu, 0,01t jiných motorových, převodových a mazacích olejů, 0,116t barev, tiskařských barev, lepidel a pryskyřice, 0,065t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek, 0,335t pneumatik, 2,9t dřeva.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci směsného komunálního odpadu vyšly na 160 119,-Kč.

Náklady spojené s vývozem tříděného odpadu vyšly na 164 745- Kč.

Likvidace odpadu z velkoobjemového sběru v obci činila 53 032,- Kč.

Likvidace nebezpečného odpadu v obci činila 27 857,- Kč.

Likvidace jedlých olejů a tuků v obci činila 7 026,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 190 397, - Kč, na odměnách za tříděný odpad

obec obdržela částku ve výši 69 776,82 Kč.

 

V Bražci     20.2. 2024

                                                                                                         

                                                                                               Marie Ambrosová v. r.

                         starostka obce                             

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mapový portál

Mohlo by vás zajímat